آنلاین:    بازدید کل: 8037
درباره ماتماس با ما عضویتدریافت فایل از کاربران
صفحه اصلی
  دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ١٨ رجب ١٤٤٢
  خاطرات از فرد
  نام ارسال کننده: گرفته شده از سایت ساجده
  تاریخ خاطره: ؟
  تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۷/۱۹ جمعه
  در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ظﮭﺮ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدم دﺧﺘﺮم زھﺮا ھﻢ ﺑﻮد ﻣﻲ آﻣﺪ درب اﺗﺎق ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ھﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ .ﻧﮫ ﻣﻲ رﻓﺖ و دوﺑﺎره ﻣﻲ آﻣﺪ و ﻣﻲ ﭘﺮﺳﯿﺪ.اﮔﺮ ﺑﻮدم وارد ﻣﻲ ﺷﺪ
  درج نظرات
  X

  نام:
  ایمیل:
  پیام:
  ارسال نظر

   

   

  0 نظرات کاربران
  مسابقهثبت نام در مسابقه

  طرا حی سایت - سایت ساز آنلاینطرا حی سایت - سایت ساز آنلاین